Produkty

System zbierania I zarządzania danymi w czasie rzeczywistym w celu poprawy wydajności firmy.

Predictive TPM & OEE

Poprzez pomiary w czasie ciągłym poziomu wibracji/temperatury monitorujemy czas pracy maszyny i zużycie badanych jej elementów.

Statystyczne Sterowanie Procesem (SSP)

Zbierając wyniki pomiarów jakościowych w trakcie realizacji procesu i analizując je statystycznie, wskazujemy obecne trendy w procesie i sugerujemy najlepsze działania

7 SEKUND

Sprawdzamy czas reakcji pracowników na anomalie. Przekazujemy najważniejsze informacje dla kierownictwa w dowolny miejscu. Pozwalamy na podjęcie decyzji w jak najkrótszym czasie od zdarzenia

Predictive TPM & OEE

Autorski system WSA to działa jak EKG dla maszyn, urządzeń I całych linii produkcyjnych bez znaczenia na typ, producenta, rodzaj sterowania czy wiek.
 • W wyniku warsztatów FMEA wiemy gdzie I na jakie element maszyny zamontować nasze sensory. Poprzez ciągły pomiary w czasie rzeczywistym poziomu wibracji/temperatury monitorujemy trendy zużycia wybranych elementów maszyny.
 • Zmiany stanu pracy maszyny PRACA/STOP odnotowywane są automatycznie. Stąd powstaje rzeczywisty pomiar tzw. wskaźnik efektywności wykorzystania parku maszyn OEE.
 • Gdy algorytm systemu wykryje poziom ostrzegawczy, albo niepokojący trend, wysyłane jest ostrzeżenie w formie SMS lub e-mail.
Tego typu klasę prognozowania awarii maszyny nazywa się Predictive TPM. Dodatkowo poprzez osobisty terminal operatora wskazywany jest tryb pracy maszyny np. awaria, przezbrojenie, oczekiwanie na suwnicę itp. Zebrane dane prezentowane są w formie wykresów PARETO dla skuteczniejszej analizy. Łącząc obie funkcje system WeSenseAll® jest rozwiązaniem doskonalenia biznesu zaliczanym do najwyższej klasy – Predictive TPM&OEE.

Grupa sensorów systemu WeSenseAll®

Predictive TPM

Prognozowanie wystąpienia awarii w ramach systemu WSA realizowane jest poprzez ciągły pomiar trendu wibracji i temperatury. Wszelkie anomalie, negatywne trendy, czy też przekroczenia stanów ostrzegawczych komunikowane są alertami w formie SMS lub e-mail.

Jaki poziom wibracji i temperatury ma wrzeciono?

Jaki jest trend drgań stołu przez ostatnie tygodnie?

PREDICTIVE TPM – POMIAR DRGAŃ BIEGU JAŁOWEGO

WSA Predictive TPM

W cyklicznych odstępach czasu mierzone i analizowane są wibracje maszyny podczas biegu jałowego.

Analiza procentowa różnic pomiarów prezentowana jest na wykresie radarowym. 

Analiza

Analiza procentowych różnic pomiędzy pomiarami w zdefiniowanych punktach porównawczych

Jaki jest trend pomiarów wibracji dla cyklicznych testów biegu jałowego?

Czy występują niepokojące trendy wzrostu wartości wibracji?

Pareto OEE

Wskaźniki OEE Overall Equipment Effectiveness reprezentuje rzeczywisty poziom efektywności wykorzystania parku maszyn przedstawiając straty TPM w 3 kategoriach:

 • Strat na dostępności
 • Strat na wydajności
 • Strat na jakości

System WSA stosuje do pomiaru OEE wbudowany Andon. Zalicza pracę maszyny jako produktywną, dopiero kiedy sensor wibracji wskaże obciążenie wrzeciona.

INTERaktywna komunikacja

Poprzez interaktywną komunikację systemu WSA z operatorem zbierane są informacje o przyczynach przestoju maszyny. Stanowią one bazę do wielopłaszczyznowego raportowania wskaźnika OEE m.in. za pomocą wykresu Pareto OEE.

Również mierzone są następujące wskaźniki: MTTR, MTBF

Ile czasu efektywnie skrawa wrzeciono? 

Ile czasu zajmują jakiego rodzaju zakłócenia: przezbrojenia, mikro awarie, oczekiwanie na materiał?

Jakie jest Pareto OEE?

Statystyczne Sterowanie Procesem (SSP)

SSP (SPC) to system w ramach WSA® służący do statystycznego sterowania procesem zbierający, analizujący, wystawiający alerty dla wyznaczonych charakterystyk pomiarowych. Pomiary zbierane są bezpośrednio przez system lub pośrednio z udziałem operatorów w następujący sposób:

 • manualne wpisanie wymiaru pomiarowego o osobistym terminalu,
 • zaczytanie wymiaru z narzędzia pomiarowego i przesłanie Bluetooth wyświetlenie na terminalu i potwierdzenie.

Pomiarem może być również potwierdzenie realizacji zadań wg dowolnej listy kontrolnej. System na terminalu wyświetla kolejną czynność a opertor potwierdza jej wykonanie.

Może to być stosowane do czynności:

 • uruchomienia maszyny,
 • przezbrojenia,
 • oceny wizualnej,
 • przeprowadzenia kontroli magazynu,
 • przeprowadzenia audytu 5S.

Ocena jakościowa prezentowana jest natychmiast na terminalu. Alerty jakościowe trafiają e-mailem do wskazanych użytkowników systemu celem podjęcia działań korygujących przed powstaniem niezgodności.

SSP jest skutecznie stosowana do projektów doskonalenia Lean Six Sigma.

4 kroki SSP

Krok 1

Identyfikacja zlecenia produkcyjnego​

Krok 2

Pomiar charakterystyki i zapisanie do bazy

Krok 3

Analiza statystyczna SPC i alerty jakościowe

Krok 4

Wystawianie danych w formacie .csv np. dla analizy w MiniTab

7 sekund i Andon w WeSenseAll®

7 SEKUND to system w ramach WSA® służący do zarządzania zakłóceniami produkcyjnymi celem podejmowania trafnych decyzji dotyczących systemowych projektów usprawniających.

Zgłoszenie zakłócenia przez operatora odbywa się za pomocą osobistego terminala w formie przemysłowego smarphona w czasie nie dłuższym niż 7 sekund z jednej strony przyporządkowując je do danego zlecenia produkcyjnego, jego kroku w marszrucie produkcyjnej, a z drugiej do danej funkcji wsparcia.

Poprzez konfigurację zgłoszenie jest automatycznie przesyłane e-mailem do danej funkcji organizacji.

4 kroki 7 sekund i Andon

Krok 1

Identyfikacja zlecenia produkcyjnego​

Krok 2

Wybór kodu kategorii zakłócenia

Krok 3

Przesłanie zakłócenia do danej funkcji organizacji

Krok 4

Analiza Pareto, zarządzenie statusem zakłóceń, projekty usprawniające